Styrelsen för Brf Ronnebygården hälsar alla medlemmar välkomna till föreningsstämma för 2018. Tisdagen den 12 juni 2019 klockan 19.00 i bion.

Vi väljer nya styrelsemedlemmar och går igenom årsredovisningen för 2018 samt inkomna motioner.

Det finns utrymme för ej beslutsgrundande frågor och diskussioner efter den formella årsstämman. Då blir det också fika. Stämma inklusive fika brukar ta en dryg timma i anspråk. Det är det värt – att delta på mötet är din demokratiska rättighet och skyldighet som medlem i en bostadsrättsförening.

Dagordning för föreningsstämma
a) Stämmans öppnande av den styrelsen utsett
b) Fastställande av röstlängd
c) Godkännande av dagordning
d) Val av ordförande vid stämman
e) Anmälan av styrelsens val av protokollförare
f) Val av två justeringsmän
g) Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
h) Styrelsens årsredovisning
i) Revisorernas berättelse
j) Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
k) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
l) Beslut om resultatdisposition
m) Arvode åt styrelsen och revisorerna
n) Val av styrelseledamöter och suppleanter
o) Val av revisor/er och suppleant/er
p) Val av valberedning
q) Övriga anmälda ärenden
r) Stämmans avslutande

Av miljöskäl lämnas årsredovisningen endast digitalt.

Här hittar du årsredovisningen för 2018 (PDF 5,5 MB)

Du hittar den även via SBC:s portal på https://varbrf.sbc.se/ – se under fliken “Mitt SBC”.

Vill ni ändå ha denna utskriven så kontakta någon i styrelsen för tryck innan den 3e juni. Förhoppningsvis får ni då den tryckta versionen i tid för stämman..