Styrelsen för Brf Ronnebygården hälsar alla medlemmar välkomna till föreningsstämma 2013.
Söndag 19/5 klockan 19.00 i bion.

Dagordning

1. Stämmans öppnande av den styrelsen utsett

2. Fastställande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande vid stämman

5. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

6. Val av två justeringsmän

7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

8. Styrelsens årsredovisning

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om fastställande av resultat- och balans-räkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12. Beslut om resultatdisposition

13. Arvode åt styrelsen och revisorerna

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisor/er, suppleant/er

16. Val av valberedning

17. Övriga anmälda ärenden

18. Stämmans avslutande