Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen för Brf Ronnebygården hälsar alla ­medlemmar välkomna till föreningsstämma 2009.
Torsdag 28/5 klockan 19.00 i styrelserummet.

Dagordning

1.    Stämmans öppnande
2.    Fastställande av röstlängd
3.    Godkännande av dagordning
4.    Val av ordförande vid stämman
5.    Anmälan av styrelsens val av sekreterare
6.    Val av två justeringsmän
7.    Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
8.    Styrelsens årsredovisning
9.    Revisorernas berättelse
10.    Fråga om fastställande av resultat- och balans­räkning
11.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12.    Beslut om resultatdisposition
13.    Arvode åt styrelsen och revisorerna
14.    Val av styrelseledamöter och suppleanter
15.    Val av revisor/er, suppleant/er
16.    Val av valberedning
17.    Genomgång av underhållsprotokoll och enkät
18.    Övriga anmälda ärenden och frågor
19.    Stämmans avslutande