Hej!
Här är dagordning för stämman.
Årsredovisning delas ut i tryckt form i era brevlådor tillsammans med en dagordning.

Dagordning till föreningsstämma
Styrelsen för Brf Ronnebygården hälsar alla -medlemmar välkomna till föreningsstämma 2014.
Tisdag 20/5 klockan 19.00 i bion.

Dagordning

1. Stämmans öppnande av den styrelsen utsett
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande vid stämman
5. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
6. Val av två justeringsmän
7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om fastställande av resultat- och balans-räkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Beslut om resultatdisposition
13. Arvode åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor/er
16. Val av valberedning
17. Inkomna motioner och övriga ärenden
18. Stämmans avslutande